Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ và 6 thánh tích

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ nơi Đức Phật thành đạo và 6 thánh tích sau khi Đức Phật Thành Đạo Ngài đã đến đó tĩnh toạ và thiền hành.

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ - HÌNH 1

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ - HÌNH 1

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ - HÌNH 2

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ - HÌNH 3

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ - HÌNH 4

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ - HÌNH 5

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ - HÌNH 6

Đảnh lễ Tháp Đại Giác Ngộ - HÌNH 7

Chia sẻ:

Bài viết liên quan: